Haber Detayı
15 Ekim 2020 - Perşembe 10:52
 
Açık Hava Görselleri Basımı Hizmet Alımı
Haberi
Açık Hava Görselleri Basımı Hizmet Alımı

BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIRKOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI-BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜAçık Hava Görselleri Basımı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İKN:2020/532428 1-İdarenina) Adı:KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI-BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜb) Adresi:Karabas Mahallesi Oramiral Salim Dervisoglu Caddesi 80 41040 İZMİT/KOCAELİc) Telefon ve faks numarası:2623181600 - 2623181631ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu hizmet alımına) Adı:Açık Hava Görselleri Basımı Hizmet Alımıb) Niteliği, türü ve miktarı:7 Kalem Açıkhava Görselleri Basımı Hizmet AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Kocaeliç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021d) İşe başlama tarihi:01.01.20213-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:06.11.2020 - 10:00b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş Köprü: Baskı, Askı, Mevcut Görsellerin Temizlenmesi. Billboard: Baskı, Hareketli Billboard: Baskı. Clp: Baskı.Hareketli CLP: Baskı. Megalight: Baskı işleri5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: Açık, Hava, Görselleri, Basımı, Hizmet, Alımı,
Yorumlar
Haber Yazılımı